Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske « Ljudska univerza Jesenice
 

Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske

 

MIZS_slo  logo_ZZ_enote_GORENJSKA Logo_ESS nov

Nacionalna spletna stran projekta : https://zaznanje.si/

 

O svetovalni dejavnosti in možnostih brezplačnega izobraževanja tudi v oddaji PREVERJENO

in časopisu svetovalnih središč Slovenije: INFO ISIO 2020/21

Kako poteka svetovalna dejavnost v gorenjskem konzorciju, o dobrih praksah in motivaciji za vključitev v svetovanje in izobraževanje si preberite v časopisu Dober dan, znanje

 

Nismo vsi za vse, ampak vsak pa nekaj zna. Spoznajte, ovrednotite in dopolnite svoja znanja – vabljeni v Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske, za vzpodbudo pa si oglejte video.

 


 

Svetovanje     Vrednotenje znanja    E-portfolijo     Za delodajalce  


OPIS PROJEKTA:

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad sofinancirata dejavnost svetovanja in vrednotenja znanja za zaposlene, s poudarkom na spodbujanju zaposlenih za razvoj temeljnih in poklicnih kompetenc.

Prednostna ciljna skupina so zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na delovnem mestu in trgu dela.

V procesu svetovanja bomo ugotavljali, kakšne so izobraževalne potrebe zaposlenih v podjetjih oz. panogah. Zaposlene bomo usmerili v ustrezen izobraževalni program, jim svetovali pri pripravi izobraževalnih načrtov in organizaciji izobraževanja in učenja, ugotavljali bomo potrebe po razvoju kariere, izvajali postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja, spodbujali izdelavo portfolija in nudili poglobljeno svetovalno podporo.

 

Zaposleni, vključeni v projekt, bodo lažje:

 • sprejeli odločitve glede izobraževanja,
 • sprejeli odločitve glede karierne orientacije,
 • predstavili svoje kompetence, znanja in spretnosti,
 • izdelali svojo zbirno mapo oz. elektronski portfolijo.

S svetovanjem in vrednotenjem zaposlenih bomo prispevali k:

 • višji motivaciji udeležencev za vključitev v nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno),
 • večji fleksibilnosti, mobilnosti in konkurenčnosti na trgu dela,
 • spodbujanju razvoja kariere ter k razvijanju ključnih kompetenc.

Hkrati bomo poglobili oz. vzpostavili in razvili partnerstva s ključnimi deležniki (podjetji, gospodarskimi in obrtnimi zbornicami, sindikati, socialnimi partnerji, regionalnimi agencijami…) s ciljem povečanja dostopa zaposlenim do vseživljenjskega učenja in večje vključenosti v vseživljenjsko učenje.


V gorenjski regiji bomo svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih v okviru konzorcijskega partnerstva izvajali: 

 

Ljudska univerza Jesenice, leaz@lu-jesenice.net; polona.knific@lu-jesenice.net; 04 583 38 09,  04 583 38 05

Ljudska univerza Kranj, mojca.rozman@luniverza.si; izobrazevanje@luniverza.si; 04 280 48 23

Ljudska univerza Škofja Loka,tanja.avman@lu-skofjaloka.si; mare.zvan@lu-skofjaloka.si; jaka.subic@lu-skofjaloka.si; 04 506 13 80, 04 506 13 70

Biotehnični center Naklonada.zupanc@bc-naklo.si, 04 277 21 04

Šolski center Kranj, polonca.hafner-ferlan@guest.arnes.si 04 280 40 27


Kohezijska politika v Sloveniji

Organ upravljanja

MIZŠ


Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje dejavnosti Svetovanje za zaposlene – Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske Ljudska univerza Jesenice (po razpisu za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022) in s tem omogoča brezplačno svetovalno dejavnost, bomo stranke ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, občina bivališča, kontaktne podatke, spol, starost, raven in vrsto dokončane izobrazbo ter leto njenega dokončanja, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam, osebne okoliščine). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.

Stranka osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanjo opravi storitev. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), ji storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah na Ljudski univerzi Jesenice vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah na Ljudski univerzi Jesenice.

Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.


Javni razpis za izbor operacij financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se izvaja v okviru OP 2014-2022, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

 • Varstvo osebnih podatkov

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00
 • Skip to content