Katalog informacij javnega značaja « Ljudska univerza Jesenice
 

Katalog informacij javnega značaja

 1. OSNOVNI PODATKI 

Naslov: Ljudska univerza Jesenice

Sedež: Delavska ulica 1

Pošta: 4270 Jesenice

Telefon: 04/58 33 800 

E-pošta: info@lu-jesenice.net

Številka transakcijskega računa:SI56 01241-6030714663

Davčna številka: SI 63033755

Matična številka: 5086582

Šifra dejavnosti: 85 590

Ustanoviteljica: Občina Jesenice

Direktor: Majda Suljanović Hodžić

Odgovorna uradna oseba: Majda Suljanović Hodžić

Datum prve objave kataloga: 7. 11. 2013

Datum zadnje spremembe kataloga: 20.03.2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://lu-jesenice.net/o-luj/katalog-informacij-javnega-znacaja/

Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

 

 1. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIM RAZPOLAGA

 

2.a Organigram in podatki javnega zavoda

 

Kratek opis delovnega področja:

Ljudska univerza Jesenice (v nadaljnjem besedilu: zavod) opravlja dejavnost izobraževanja odraslih in drugega izobraževanja, za območje občin Jesenice, Žirovnica in Kranjska Gora. Zavod lahko opravlja dejavnost tudi za območje drugih občin, če se ustanovitelj tako dogovori in sklene z zainteresiranimi občinami ustrezno pogodbo.

Delovna področja:

 • osnovnošolsko izobraževanje za odrasle
 • srednješolsko izobraževanje za odrasle
 • nacionalne poklicne kvalifikacije
 • programi usposabljanja in spopolnjevanja
 • seminarji, tečaji, delavnice
 • jezikovno izobraževanje
 • univerza za starejše
 • svetovalna dejavnost v javni mreži
 • učna pomoč
 • vseživljenjsko učenje 
 • programi splošnega neformalnega izobraževanja
 • Večgeneracijski center Ljudske univerze Jesenice
 • nacionalni in mednarodni projekti

 

Organi javnega zavoda:

 • Svet zavoda
 • Andragoški zbor
 • Strokovni aktivi za področje osnovne šole, za področje srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja, ter za jezikovno in splošno izobraževanje

 

Seznam notranjih organizacijskih enot:

Direktorica:

Majda Suljanović Hodžić
tel.: 04/ 5833 801
majda.suljanovic@lu-jesenice.net

Tajnica VIZ

Fatima Galijašević

tel.: 04/ 5833 800
fatima.galijasevic@lu-jesenice.net

Strokovna delavka VII/I:

Katarina Bertoncelj
tel.: 04/ 5833 802
katarina.bertoncelj@lu-jesenice.net

Strokovna delavka VI/I:

Karolina Turšič
tel.: 04/ 5833 804
karolina.tursic@lu-jesenice.net

Svetovalka v izobraževanju odraslih:

Petra Bremec
tel.: 04/ 5833 805
petra.bremec@lu-jesenice.net

Strokovna sodelavka V:

Resnija Ređepi
tel.: 04/ 5833 803 

resnija.redepi@lu-jesenice.net

Strokovna delavka VI/I:

Lea Mozetič
tel.: 04/ 5833 809                     

lea.mozetic@lu-jesenice.net

 

Strokovna delavka VI/I:

Andreja Bešter
tel.: 04/ 620 38 11                  

andreja.bester@lu-jesenice.net

Organizator izobraževanja odraslih:

Vesna Hudovernik
tel.: 04/ 58 33 810               

vesna.hudovernik@lu-jesenice.net

 

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

 

 • Direktor: Majda Suljanović Hodžić
 • Dostop po elektronski pošti: majdas@lu-jesenice.net
 • Dostop preko telefona: 04 5833 801

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

 

2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda, predlagani strateški in programski dokumenti

2.e Seznam vrst postopkov

 • Postopek izbire kandidatov za zaposlitev
 • Postopki volitev v organe zavoda
 • Postopek sprejemanja in spremembe internih aktov
 • Postopek izbire najugodnejšega ponudnika za dobavo opreme in opravljanje storitev
 • Postopek javnih naročil
 • Postopki v zvezi s statusom udeležencev
 • Postopek priznavanja in vrednotenja izobraževanja
 • Izdaja javnoveljavnih listin o zaključku izobraževanja

 

2.f Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 • Pravna oseba ne upravlja javnih evidenc.

 

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

 • KADROVSKE IN SPLOŠNE EVIDENCE ZAVODA

  Zbirka podatkov o zaposlenih

  Evidenca o stroških dela ter zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja

  Evidenca o izrabi delovnega časa

  Evidenca o poškodbah pri delu

  Evidenca o otrocih zaposlenih

  Evidenca o napredovanju zaposlenih

  Evidenca preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledov

  Evidenca usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom

  Evidenca zunanjih sodelavcev

  Seznam prejetih daril

  Evidenca vhodne in izhodne pošte

  Seznam evidenčnih naročil

  Evidenca prejetih in izdanih računov

 • JAVNOVELJAVNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

  Evidenca o prijavljenih kandidatih za vpis v javnoveljavne izobraževalne programe

  Evidenca o vpisanih udeležencih v javnoveljavnih izobraževalnih programih

  Evidenca o izdanih javnih listinah v javnoveljavnih izobraževalnih programih

 • OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE (OŠO)

Evidenca o prijavljenih kandidatih za vpis v program OŠO

Evidenca o vpisanih udeležencih v program OŠO

Evidenca osebnih listov v programu OŠO

Matična knjiga v programu OŠO

Evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja v programu OŠO

Evidenca o izpitih v programu OŠO

Evidenca o izdanih javnih listinah v programu OŠO

 

 • SVETOVALNA DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE

Evidenca o udeležencih svetovalne dejavnosti

 

 • NEFORMALNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI ZA ODRASLE

Evidenca o prijavljenih kandidatih za vpis v neformalne izobraževalne programe

Evidenca o udeležencih v programih in drugih aktivnostih neformalnega izobraževanja

Evidenca izdanih potrdil o udeležbi v programih neformalnega izobraževanja

 

Podatki iz zbirk podatkov, ki jih vodi zavod, niso javno dostopni. Informacije o zbirkah podatkov so opisane v Internem seznamu katalogov zbirk osebnih podatkov zavoda.

 

 1. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

 1. STROŠKOVNIK IN CENIK

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij. Pri tem upoštevamo 16. in 17. člen Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

 1. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 • Vprašanja o pogojih za vpis v izobraževalne programe.
 • Vprašanja o priznavanju izobrazbe oziroma predhodno pridobljenega znanja.

 

Katalog informacij javnega značaja LU Jesenice. 

 

 

 • Varstvo osebnih podatkov

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00
 • Skip to content