Katalog informacij javnega značaja « Ljudska univerza Jesenice
 

Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv organa

Ljudska univerza Jesenice
Delavska ulica 1
4270 JESENICE

številka transakcijskega računa:
SI56 01241-6030714663

davčna številka: SI 63033755

matična številka: 5086582

šifra dejavnosti: 85 590

ustanoviteljica: Občina Jesenice

Odgovorna uradna oseba:

Majda Suljanović Hodžić

Katalog je dostopen na spletni strani

http://www.lu-jesenice.net

Druge oblike kataloga

V tiskani obliki dostopen v tajništvu zavoda, vsak dan od 8.00 do 16.00, petek 8.00 do 14.00

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

 

 

 ADMINISTRATOR V

 

Fatima Galijašević, org. in man. soc. dejavnosti

tel. 04 5833 800
e-pošta: fatima.galijasevic@lu-jesenice.net

 

   
SVETOVALNA DEJAVNOST

 

Katarina Bertoncelj, univ. dipl. soc. del.

tel: 04 5833 802
e-pošta: katarina.bertoncelj@lu-jesenice.net

 

Petra Bremec, univ. dipl. organiz.

tel: 04 5833 805

e-pošta: petra.bremec@lu-jesenice.net

 

 

 

 

 

STROKOVNA DELAVKA VI/I

Karolina Turšič, dipl. ekonomist

tel: 04 5833 804

e-pošta: karolina.tursic@lu-jesenice.net

 

Lea Mozetič, mag. geografije

tel: 04 5833 809

e-pošta: lea.mozetic@lu-jesenice.net 

 

 

 

STROKOVNA SODELAVKA V

 

 

 

 

Resnija Ređepi

tel: 04 5833 803

e-pošta: resnija.redepi@lu-jesenice.net

 

 

 

 

 

 

 

Uradne ure Od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 18.00
petek od 8.00 do 12.00
   
2. 3. SEZNAM DRUGIH ORGANOV Z DELOVNEGA PODROČJA
 • Svet zavoda
 • Andragoški zbor
 • Strokovni aktivi za področje osnovne šole, za področje srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja, ter za jezikovno in splošno izobraževanje
2. 4. Delovna področja organa
 • Osnovnošolsko izobraževanje za odrasle
 • Srednješolsko izobraževanje za odrasle
 • Nacionalne poklicne kvalifikacije
 • Jezikovno izobraževanje
 • Neformalno izobraževanje
 • Samostojno učenje
 • Svetovalno središče Gorenjska
 • Projekti financirani z ESS
 • Mednarodni projekti

 

2. 5. Katalog javnih storitev, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom
 • Osnovna šola za odrasle
 • Srednje poklicno izobraževanje: TRGOVEC
 • Srednje strokovno in poklicno tehniško izobraževanje: EKONOMSKI TEHNIK, PREDŠOLSKA VZGOJA
 • Nacionalne poklicne kvalifikacije: vizažist, krupje, turistični informator, turistični animator, dietni kuhar, izdelovalec spletne strani
 • Jezikovno izobraževanje (angleščina, nemščina, italijanščina, francoščina, španščina, ruščina, albanščina)
 • Računalniško izobraževanje
 • Neformalno izobraževanje: delavnice, študijski krožki
 • Svetovalno središče Gorenjska
 • Računalniška pismenost za odrasle
 • UŽU Moje delovno mesto

 Pogoji izobraževanja so objavljeni na spletni strani: http://www.lu-jesenice.net

 

2. 6. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

direktorica: Majdi Suljanović Hodžić

tel. 04 5833 801
e-pošta:majdas@lu-jesenice.net 

 

2. 7. Zakoni s področja dela zavoda

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o izobraževanju odraslih
Zakon o zavodih
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o javnih naročilih
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Zakon o javnih financah
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o računovodstvu
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Zakon o maturi
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanje odraslih
Pravilnik o poklicni maturi
Pravilnik o zaključnih izpitih v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju
Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih
Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju 

 

2. 8. Predpisi lokalnih skupnosti
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Jesenice
 
2. 9. Predpisi EU
 Povezava na evropski register predpisov
Dostop do zakonodaje Evropske unije
 
2. 10. Druge povezave

 

2. 10. Seznam sprejetih programov in načrtov za področje delovanja zavoda
 • Letni delovni načrt za šolsko leto in za tekoče leto
 • Finančni plan zavoda
 • Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih za preteklo šolsko in tekoče leto
 • Finančno poročilo (bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov)
 
2. 11. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

direktorica: Majda Suljanović Hodžić

tel. 04 5833 801
e-pošta:majdas@lu-jesenice.net  

 

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJA JAVNEGA ZNAČAJA
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.lu-jesenice.net

 Fizični dostop:

Delavniki, ob času uradnih ur, v prostorih Ljudske univerze Jesenice, Delavska ulica 1

 

 1. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 • Varstvo osebnih podatkov

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00
 • Skip to content