Center za svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih Gorenjske

MIZS_slo  logo_ZZ_enote_GORENJSKA Logo_ESS nov

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad sofinancirata dejavnost svetovanja in vrednotenja znanja za zaposlene, s poudarkom na spodbujanju zaposlenih za razvoj temeljnih in poklicnih kompetenc.

Prednostna ciljna skupina so zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na delovnem mestu in trgu dela.

V procesu svetovanja bomo ugotavljali, kakšne so izobraževalne potrebe zaposlenih v podjetjih oz. panogah. Zaposlene bomo usmerili v ustrezen izobraževalni program, jim svetovali pri pripravi izobraževalnih načrtov in organizaciji izobraževanja in učenja, ugotavljali bomo potrebe po razvoju kariere, izvajali postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja, spodbujali izdelavo portfolija in nudili poglobljeno svetovalno podporo.

 

Svetovanje za zaposlene bo usmerjeno v:

 • pridobitev izobrazbe na višji stopnji,
 • prekvalifikacije za pridobitev drugega poklica,
 • pridobitvi javnoveljavnih potrdil, certifikatov (ECDL, evropskih jezikovnih spričeval …),
 • vključitve v postopke za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, 
 • vključitve v neformalne oblike izobraževanja za potrebe poklica in dela in s tem povezanega razvoja kariere,
 • dvig temeljnih in poklicnih kompetenc (programi SNIO, RDO in drugi).

Zaposleni bodo lažje

 • sprejeli odločitve glede izobraževanja,
 • sprejeli odločitve glede karierne orientacije,
 • predstavili svoje kompetence, znanja in spretnosti,
 • izdelali svojo zbirno mapo oz. elektronski portfolijo.

S svetovanjem in vrednotenjem zaposlenih bomo prispevali k:

 • višji motivaciji udeležencev za vključitev v nadaljnje izobraževanje (formalno in neformalno),
 • večji fleksibilnosti, mobilnosti in konkurenčnosti na trgu dela,
 • spodbujanju razvoja kariere ter k razvijanju ključnih kompetenc.

Hkrati bomo poglobili oz. vzpostavili in razvili partnerstva s ključnimi deležniki (podjetji, gospodarskimi in obrtnimi zbornicami, sindikati, socialnimi partnerji, regionalnimi agencijami…) s ciljem povečanja dostopa zaposlenim do vseživljenjskega učenja in večje vključenosti v vseživljenjsko učenje.

 

V gorenjski regiji bomo svetovanje in vrednotenje znanja zaposlenih v okviru konzorcijskega partnerstva izvajali: 

 

Ljudska univerza Jesenice, leaz@lu-jesenice.net; 04 583 38 09

 

Ljudska univerza Kranj, mojca.rozman@luniverza.si; 04 280 48 15

 

Ljudska univerza Škofja Loka,tanja.avman@guest.arnes.si; mare.zvan@guest.arnes.si; jaka.subic@guest.arnes.si; 04 506 13 80, 04 506 13 70

 

Biotehnični center Naklonada.zupanc@bc-naklo.si, 04 277 21 04

 

Šolski center Kranj, polonca.hafner-ferlan@guest.arnes.si 04 280 40 01

 


 

Kohezijska politika v Sloveniji

MIZŠ


Javni razpis za izbor operacij financirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se izvaja v okviru OP 2014-2022, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00