Svetovalno središče Gorenjska « Ljudska univerza Jesenice
 

Svetovalno središče Gorenjska

22. – 24. 9. 2021

 

 

 

Dnevi svetovanja za znanje (do leta 2020 Dnevi svetovalnih središč) potekajo četrti teden v septembru – v času, ko se odraslih odločajo za vpis v izobraževanje. Poglavitni namen je promocija formalnih in neformalnih izobraževalnih programov ter predstavitev svetovalne podpore odraslim v središčih ISIO ter pri naših partnerskih organizacijah. 

 

Vsa središča ISIO skupaj s partnerskimi organizacijami vsako leto pripravimo več medijsko odmevnih dogodkov o možnostih formalnega in neformalnega izobraževanja v novem šolskem letu ter o svetovalni podpori odraslim v izobraževanju. Svojo dejavnost predstavljamo na različnih javnih mestih, kjer so  informacije dosegljive čim več odraslim.

Z dogodki v teh treh dneh želimo povečati prepoznavnost središč v lokalnem okolju in ljudem predstaviti, kakšne možnosti svetovanja in podpore središča ponujamo. 

Tudi v letu 2021 pripravljamo veliko različnih brezplačnih dogodkov. 

 

Dnevi svetovanja za znanje 2021.

 


V  letu 2021 skladno z Zakonom o izobraževanju odraslih (ZIO-1) pričenjamo z izvajanjem svetovalne dejavnosti kot javne službe. 

 

Svetovalna dejavnost v Svetovalnem središču Gorenjska zajema dve področji:

 • svetovalno dejavnost pri vključevanju v izobraževanje in nadaljevanju izobraževanja ter
 • svetovalno dejavnost pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti.

 

V Svetovalnem središču Gorenjska:

 • nudimo celostne informacije o možnostih izobraževanja,
 • pomagamo pri odločanju o vključevanju v izobraževanje,
 • spodbujamo in motiviramo k vključevanju in nadaljevanju izobraževanja,
 • nudimo strokovno podporo pri  ugotavljanju in dokumentiranju že pridobljenega znanja in spretnosti in
 • predstavimo možnosti uporabe znanj in spretnosti pri nadaljnjem izobraževanju ter razvoju kariere.

 

Svetovalno dejavnost izvajamo:

 • osebno na sedežu vsak delovni dan,
 • zunaj sedeža (dislokacije in mobilna svetovalna služba),
 • po telefonu,
 • po elektronski pošti,
 • po navadni pošti ter
 • po spletu (Zoom, Microsoft Temas, Viber …)

 

Kontakt svetovalke na Ljudski univerzi Jesenice

Majda Suljanović Hodžić

04 58 33 808

majdas@lu-jesenice.net 

 

 


Spletni Vprašalnik Ocenjevanje Spretnosti Za krepitev socialnega dialoga  

 


 

 

Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje svetovalne dejavnosti Svetovalnega središča Gorenjske, Ljudska univerza Jesenice ter/ali dejavnosti Svetovanje za zaposlene (po razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022) in s tem omogoča brezplačno svetovalno in/ali učno podporo, bomo odrasle ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, EMŠO in/ali datum rojstva, naslov stalnega in/ali začasnega bivališča v Sloveniji in/ali v tujini, kraj in država rojstva, državljanstvo, kontaktne podatke (e-naslov in/ali telefonska številka), spol, starost, stopnja dokončane izobrazbe, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta odraslih. Posameznik osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanj opravi storitev svetovanja. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), mu storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije. Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah v/na Ljudski univerzi Jesenice vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah v/na Ljudski univerzi Jesenice. Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

 

 

 

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00