Študijski obisk – Erasmus+ Akreditacija « Ljudska univerza Jesenice
 

Študijski obisk – Erasmus+ Akreditacija

Vrednotenje neformalno pridobljenega znanja

 

26. 3. – 2. 4. 2022

Povoa de Varzim, Portugalska

Organizacija gostiteljica: Intercultural Association Mobility Friends


 

Konec meseca marca smo se svetovalke iz 9-ih organizacij za izobraževanje odraslih, ki so članice združenja ZISS, odpravile na študijski obisk na Portugalsko v okviru programa Erasmus+ Akreditacija na tematiko „Vrednotenje neformalno pridobljenega znanja”.

 

 

Z mobilnostjo smo želele:

 

 • spoznati izobraževalni sistem sna Portugalskem s poudarkom na izobraževanju odraslih,
 • spoznati sistem vrednotenja neformalnega znanja na Portugalskem,
 • spoznati nove metode vrednotenja in jih prilagoditi potrebam pri lastnem delu,
 • spoznati dokumentacijo, ki je potrebna za izpeljavo postopkov vrednotenja, ki so usmerjeni v pridobitev formalne izobrazbe,
 • spoznati, kakšni kadri so vključeni v izpeljavo postopkov vrednotenja,
 • izmenjati izkušnje z ostalimi svetovalci na mobilnosti.

 

Na Portugalskem si zadnja leta zelo prizadevajo, da bi povečali kompetence in kvalifikacije odraslih in s tem izboljšali zaposljivost, zmanjšali funkcionalno nepismenost in izboljšali izobrazbeno strukturo in jo približali evropskemu nivoju.

 

Slika: Primerjava deleža vključenosti odraslih v IO v EU.

 

S tem namenom so že leta 2016 ustanovili centre za kvalifikacije – Qualifica. Le-ti delujejo na področju vseživljenjskega vodenja in svetovanja.  S svojim delovanjem in razvitimi postopki v teh centrih svetovancem pomagajo, da učinkovito upravljajo s kariero in gradnjo življenjskih projektov, ki olajšajo različne prehode: med šolo in trgom dela, vrnitev v sistem izobraževanja ali usposabljanja, prehod med zaposlitvijo in brezposelnostjo, med različnimi delovnimi mesti ter med zaposlitvijo in upokojitvijo.

 

Center lahko ustanovijo srednje šole, centri za zaposlovanje in poklicno usposabljanje, nevladne organizacije, zasebniki, lokalne oblasti. Nekateri centri so tudi mobilni, da dosežejo ljudi na podeželju.

Centre financirata ministrstvi za delo in izobraževanje, za udeležence pa so vse aktivnosti brezplačne.

 

 

Centri so namenjeni vsem odraslim, starejšim od 18 let, ki želijo zaključiti izobraževanje in pridobiti javno veljavni certifikat o zaključeni izobrazbi.

 

Tam strokovno usposobljene svetovalke vodijo proces svetovanja, ki ga sestavlja informiranje, vodenje in usmerjanje k pridobivanju splošne in/ali poklicne izobrazbe. Svetovalni proces je prilagojen željam in potrebam odraslega. Svetovančeva pot lahko vsebuje proces ugotavljanja in vrednotenja, dodatno usposabljanje ter certificiranje.

 

Centri so namenjeni vsem odraslim, starejšim od 18 let, ki želijo zaključiti izobraževanje in pridobiti javno veljavni certifikat o zaključeni izobrazbi.

Tam zaposlene strokovno usposobljene svetovalke vodijo proces svetovanja, ki ga sestavlja informiranje, vodenje in usmerjanje k pridobivanju splošne in/ali poklicne izobrazbe. Svetovalni proces je prilagojen željam in potrebam odraslega. Svetovančeva pot lahko vsebuje proces ugotavljanja in vrednotenja, dodatno usposabljanje ter certificiranje.

 

V postopkih priznavanja pripravijo portfolio – avtobiografijo z refleksijo, zgodbo njihovega življenja, da dokažejo sposobnosti za vključitev v sekundarno izobraževanje ali pridobitev kvalifikacije. Portfolio kandidati zagovarjajo pred strokovno komisijo  STEAM. To je javni izpit za certifikat, s katerim dokažejo tako splošno teoretične vsebine kot strokovno znanje (s slikami, praktičnimi preizkusi, opisi …). Gre za nadgradnjo našega sistema NPK, saj s tem postopkom omogočijo tudi nadaljnje formalno izobraževanje.

 

Skozi portfolio odrasli ozavesti kompetence, ki jih je pridobil skozi življenje, ugotovi, kje jih je že s pridom uporabil, hkrati pa skupaj z svetovalko ugotovita, katere splošne in poklicne kompetence še potrebuje za dosego svojih izobraževalnih, kariernih in življenjskih ciljev. Skozi sodelovanje pri pripravi portfolia, se pokažejo močna in šibka področja odraslega. Svetovalčeva naloga na tem mestu je, da ga usmeri v dodatne tečaje in usposabljanja iz tistih področij, ki so se pokazala kot šibkejša oz. nujno potrebna za razvoj njegove kariere. Svetovanec, ki vstopi v postopek certificiranja na Portugalskem, pridobi stopnjo izobrazbe in ne zgolj poklicne usposobljenosti.

 

Portugalski sistem izobraževanja odraslih in metoda UVNPZ sta v namenih in ciljih skladna s slovenskim. Postopek UVNPZ temelji na doslednem sledenju določenih opisnikov (za splošne in poklicne kompetence). Načini vrednotenja splošnih kompetenc (na osnovnem in višjem nivoju) lahko svetovalke vrednotimo pri zaposlenih in brezposelnih odraslih.

 

Kompetence so razdeljene na 3 glavna področja –  aktivno državljanstvo in poklicni razvoj; družba, tehnologija in znanost; kultura, jeziki in komunikacija. Vsako od omenjenih področjih je razdeljeno na 4 nivoje (osebni, poklicni, institucionalni in makro strukturni). Udeležencu je posamezna kompetenca priznana na podlagi doseganja stopnje razvitosti vsaj dveh omenjenih nivojev z ustrezno ocenjeno stopnjo (od 1 do 5), ki jo svetovalec v postopku vrednotenja določi s pomočjo že omenjenega portfolia.

 

Ena izmed pomembnih splošnih kompetenc na Portugalskem je aktivna vključenost v družbo (aktivno državljanstvo). »Aktivna demokracija« je vidna v delovnem okolju v centru Qualifica.

 

Na vseh nivojih delovanja se posebej osredotočajo na razvijanje kritičnega mišljenja, ki je ključen element vseh kompetenc. Na to opozarjajo tudi z napisi in fotografijami velikih mislecev v prostorih šole (Jean Piaget). Prav tako v zadnjem obdobju veliko pozornosti namenjajo projektom za boj proti lažnim novicam.

 

Naj ob zaključku povzamem ključne rezultate oziroma učinke študisjkega obiska:

 

 • Razviti pripomočki – prvi stik z udeležencem (tri različice)
 • PPT predstavitve za prenos informacij in znanja med svetovalce IO v Sloveniji
 • Načrt informiranja za prenos informacij med svetovalce IO v Sloveniji
 • Načrt prenosa znanj za realizacijo prenosa novih znanj med svetovalce IO v Sloveniji
 • Preveden pripomoček za spoznavanje udeležencev v skupini (ledolomilec)
 • Spoznavanje in uporaba brezplačnih spletnih orodij (Canva, Kialo Edu, Wakelet, Thinklink)
 • Spoznavanje portofolia kot življenjska zgodba s samorefleksijo
 • Zamisli za bolj odprt pristop k svetovalni dejavnosti
 • Sodelovaje z odlično predavateljico Mario Antonio Brandao, ki je z dušo in srcem svetovalka
 • Poglobljeno povezovanje med svetovalci IO v združenju ZISSS

 

 

Z mobilnostjo, kot je bila ta, svetovalke rastemo. Ne le, da pridobivamo nova znanja in spoznavamo primere dobrih praks tudi drugje v Evropi, ampak nam tovrstni študijski obiski odpirajo drugačne poglede na stvari in spodbujajo kritično presojanje našega dela. Zavedati se začenjam dobrih stvari, ki jih v Sloveniji že imamo in jih bom spodbujala še naprej, hkrati pa s takšnimi mobilnostmi spoznavam tudi pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odpraviti oz. poskusiti spremeniti. Tovrstne mobilnosti zvišuje motivacijo za učenje in nadaljni strokovni razvoj.

 


 

Vabljeni tudi k branju opisov dogajanja na študijski mobilnosti, ki smo jih smo strokovne delavke zapisovale v blogih:

1.     dan – Povezovanje novega s predhodnim znanjem naredi izobraževanje bolj učinkovito

2.     dan – “Ampak, če se želiš spremeniti, se moraš spremeniti od znotraj, kajne?” 

3.     dan – Teorija v praksi

4.     dan – “Prvi cilj izobraževanja je ustvariti človeka, ki je sposoben narediti nove stvari; ljudi, ki so ustvarjalni, inovativni in ki raziskujejo

 1. dan – Poletimo dlje!

 

 

 • Varstvo osebnih podatkov

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00
 • Skip to content