Poklicna matura « Ljudska univerza Jesenice
 

Poklicna matura

Poklicna matura je državni izpit.

S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov, srednjega tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost za visokošolski študij.
Z opravljeno poklicno maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov, od tega iz dveh splošnih predmetov in dveh strokovnih predmetov.

Pogoje, način in postopke PM določa Pravilnik o poklicni maturi (UL RS, št. 44/08) in Zakon o maturi (UL RS, št. 1/07).

PREDMETI

PM obsega obvezni in izbirni del.

Obvezni del obsegata dva predmeta:

 • slovenščina (pisni in ustni del),
 • izpit iz temeljnega strokovnoteoretičnega predmeta (pisni in ustni del).

Izbirni del pa naslednja dva predmeta:

 • matematika ali tuj jezik (pisni in ustni del),
 • izdelek, storitev z zagovorom.

IZPITNI ROKI

Izpitni roki za opravljanje PM so v spomladanskem, jesenskem in zimskem izpitnem obdobju, določeni v letnem delovnem načrtu šole v skladu z izobraževalnim programom, šolskim koledarjem in navodili ministra.

Izpitni roki so objavljeni na oglasni deski šole najkasneje do konca oktobra tekočega šolskega leta.

Kandidati opravljajo PM v istem izpitnem roku, kandidati s posebnimi potrebami oz. posebnimi pravicami in odrasli pa lahko v dveh izpitnih rokih.

Kandidat mora opravljati predmet, ki obsega pisni in ustni del, v istem izpitnem roku, prav tako izdelek oz. storitev ter zagovor.

Izpiti so lahko tudi ob sobotah.

PM na šoli vodi šolska maturitetna komisija, ki jo sestavljajo: predsednik, namestnik, tajnik in dva člana. Predsednik ŠMK je ravnatelj, ki imenuje namestnika, tajnika in dva člana šolske maturitetne komisije. Administrativno-organizacijska dela za PM opravlja tajnik PM. Ravnatelj imenuje šolske izpitne komisije za spomladanski, jesenski in zimski izpitni rok PM. Šolsko izpitno komisijo za ustni izpit in prve tri predmete sestavljajo predsednik, izpraševalec in član, od katerih sta dva učitelja tega predmeta. Šolsko izpitno komisijo za četrti predmet pa sestavljajo predsednik, mentor – izpraševalec (ocenjevalec izdelka oz. storitve) in član.

PRIJAVA IN ODJAVA

Kandidat se mora prijaviti k PM na šoli, ki jo obiskuje, najpozneje 60 dni pred spomladanskim izpitnim rokom in najpozneje 45 dni pred jesenskim in zimskim izpitnim rokom. Najkasneje dva dni pred začetkom izpitnega roka kandidat predloži spričevalo o zaključnem izpitu oz. druga dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje PM.

Kandidate, ki v predpisanem roku ne predložijo dokazil o izpolnjevanju pogojev za opravljanje PM, ŠMK obvesti najkasneje en dan pred začetkom opravljanja izpita o neizpolnjevanju pogojev.

Kandidat se lahko pisno odjavi od PM najkasneje tri dni pred začetkom izpitnega roka. Če se kandidat ne udeleži posameznega izpita, pa se ni odjavil v roku, je v tem izpitnem roku in pri tem predmetu neocenjen.

POPRAVLJANJE NEGATIVNIH OCEN POKLICNE MATURE

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri poklicni maturi, ima pravico do ponovnega opravljanja negativno ocenjenih predmetov poklicne mature še dve leti po opravljanju poklicne mature na isti šoli.

ŠOLSKA MATURITETNA KOMISIJA

PM na šoli vodi šolska maturitetna komisija, ki jo sestavljajo: predsednik, namestnik, tajnik in dva člana. Predsednik ŠMK je ravnatelj, ki imenuje namestnika, tajnika in dva člana šolske maturitetne komisije. Administrativno-organizacijska dela za PM opravlja tajnik PM. Ravnatelj imenuje šolske izpitne komisije za spomladanski, jesenski in zimski izpitni rok PM. Šolsko izpitno komisijo za ustni izpit in prve tri predmete sestavljajo predsednik, izpraševalec in član, od katerih sta dva učitelja tega predmeta. Šolsko izpitno komisijo za četrti predmet pa sestavljajo predsednik, mentor – izpraševalec (ocenjevalec izdelka oz. storitve) in član.

ŠOLSKA MATURITETNA KOMISIJA NA LU JESENICE

 1. predsednica- Maja Radinovič Hajdič
 2. podpredsednica- Lea Zlodej
 3. tajnica -Polona Knific
 4. članica –Janja Urevc
 5. članica – Katarina Jagič

Vse informacije v zvezi s poklicno maturo, vpogled v Pravilnik o poklicni maturi in Zakon o maturi, dobite pri tajnici ŠMK.

Povezave: http://www.ric.si/http://www.mizks.gov.si/

 • Varstvo osebnih podatkov

 • Ljudska univerza Jesenice
  Delavska ulica 1
  4270 Jesenice

  Telefon: 04 58 33 800
  Fax: 04 58 33 810
  E-pošta: info@lu-jesenice.net

  Uradne ure:
  pon. - čet. od 8:00 do 18:00
  pet. od 8.00 do 14.00
 • Skip to content